مقاله تأثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی

مقاله تأثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی

مقاله تأثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی

 

عنوان : تحقیق تأثیر خشکسالی بر آبهای زیرزمینی.    

تعداد صفحات:  25 صفحه .    

نوع فایل: ورد .      

 شامل فهرست، مقدمه، متن اصلی ، نتیجه گیری و منابع و ...

بخشی از محتوای این فایل را در ادامه مشاهده می فرمایید :

 

فهرست مطالب

 

مقدمه...................................................................x

مفهوم خشکسالی......................................................... x

انواع خشکسالی......................................................... x

خشکسالی هواشناسی..................................................... x

خشکسالی کشاورزی..................................................... x

خشکسالی هیدرولوژیکی................................................. x

خشکسالی اقتصادی-اجتماعی............................................. x

شاخص های خشکسالی.................................................. x

شاخص شدت خشکسالی پالمر............................................ x

شاخص بارش استاندارد................................................. x

پایش خشکسال.......................................................... x

پیش بینی خشکسالی..................................................... x

شناخت ومطالعه منابع آب زیرزمینی ..................................... x

تجمع آب در زمین...................................................... x

تخلخل................................................................. x

منطقه هوادار........................................................... x

منطقه نوار موینگی..................................................... x

منطقه اشباع............................................................ x

سطح ایستابی........................................................... x

آبدهی ویژه............................................................. x

لایه های آبدار.......................................................... x

میزان برداشت آب زیرزمینی............................................. x

تاثیرخشکسالی...........................................................x

پیشنهادات و راهکارها...................................................x

نتیجه گیری.............................................................x

مقدمه:                                                                                     

خشکسالی یکی از مخاطرات اصلی مرتبط با هواشناسی است،این مخاطره طبیعی تمام جوانب زندگی را تحت تاثیر قرارمی دهد.در سطح بین المللی تعریف واحدی از خشکسالی که مورد قبول باشد وجود ندارد.به طور کلی خشکسالی زمانی رخ می دهدکه کاهش چشم گیرآب ،هم مکان وهم زمان ویژه ای روی می دهد .در مراحل پیشرفته خشکسالی منابع آبی با کمبودشدیدی مواجه می شود،در بیشتر مناطق دنیا،به ویژه در منطق خشک ونیمه خشک،منابع آب زیرزمینی به عنوان یک منبع برای مصارف عمومی وهمچنین فعالیت های کشاورزی به سرعت مورد بهره برداری قرار گرفته است.این بدان معناست که واکنش آبهای زیرزمینی به خشکسالی مورد بیش ازحد مهم شده است.گرچه آبهای زیرزمینی یکی ازمنابع مهم آبی دردنیامحسوب می شود .امادربسیاری ازبررسی های مربوط به خشکسالی مورد توجه قرار نمی گیرد.براساس تعریفی از کامووهمکاران(1999)،اصطلاح خشکسالی آبهای زیرزمینی برای توصیف وضعیت مکانی است که سطح منابع آب زیرزمینی به عنوان پیامد مستقیم خشکسالی،افت پیدا می کند.زمانی که سیستم هابی آب زیر زمینی تحت تاثیر خشکسالی واقع شود.ابتدا آبگیری،سپس سطح ودر نهایت آبدهی سفره آب زیرزمینی کاهش پیدا می کند.چنین خشکسالی را،خشکسالی آب زیرزمینی می نامد(شکیباوهمکاران .1388: 3).////خشکسالی خسارت جبران ناپذیری مانندافت شدید وغیرقابل برگشت سطح آب زیرزمینی ،کاهش دبی چاهها وقنات ،تغییرات الگوی جریان آب زیرزمینی مانندپیشروی جبهه های اب شوروتداخل آبهای شوربه دنبا ل خواهد داشت(نادریان فروهمکاران.1389: 2)//////////به این ترتیب هدف این پژوهش ضمن آشنایی با انواع خشکسالی ،شاخص های خشکسالی ،تحلیل سطح آبهای زیرزمینی وبررسی تاثیرخشکسالی برسطح آب زیرزمینی می باشد. باتوجه به اثرات زیان بار وقوع پدیده خشکسالی بر روی منابع آب (به ویژه ذخایر آب زیرزمینی)می توان باتدوین برنامه های صحیح واصولی وراهبردی مانندآموزش وفرهنگ سازی درامرمصرف بهینه اب وذخایر زیرزمینی برای مردم وکشاورزان ،ارائه الگوی کشت مناسب به کشاورزان باتوجه به میزان آب موجود،جلوگیری ونظارت به حفرچاه های غیر مجاز وغیره اثرات زبات بارخشکسالی رابر منابع آب کاهش داد(کریمی.1390: 4).

مفهوم خشکسالی

خشکسالی1 ترجمه واژه انگلیسی دروت است.امابه این مفهوم نیست که الزاما یک دوره یک ساله را شامل شود .خشکسالی زمانی اتفاق می افتد که مقداربارندگی دریک دوره مشخص کمتر از حد نرمال باشد(علیزاده.1389: 425).

انواع خشکسالی :

هر خشکسالی با سه خصوصیت شدت ،طول دوره وپهنای تحت تاثیر شناخته می شود .خشکسالی انواع مختلفی دارد که با توجه به طول دوره خشکسالی به وجود می آیند وبه شرح ذیل تعریف می شود:

خشکسالی هواشناسی :

هنگامی رخ می دهدکه بارندگی کمتر از حدود75درصدازنرمال سه ماهه یا حتی شش ماهه بالاتر باشد.

خشکسالی کشاورزی:

رطوبت خاک دراین مرحله بسیار کم است.بخصوص جایی که گیاهان به صورت فشرده قراردارندوکاهش آب برای چهار پایان نیز دیگر ویژگی های این مرحله است.

خشکسالی هیدرولوژیکی:

کاهش جریانات رودخانه ها،مخازن آب،دریاچه ها وسفره های آب زیرزمینی ازآشکارترین نشانه های این مرحله از خشکسالی هستند.

خشکسالی اقتصادی ــ اجتماعی:

این مرحله آخرین ،مرحله خشکسالی محسوب می شود طوری که کمبود منابع آب برزندگی انسان هاتاثیرمنفی می گذارد(شکیبا وهمکاران.1388: 2).

  1. drought

 مقاله تاثیر خشکسالی بر آب های زیر زمینی رایگان

                                                                                     شاخص های خشکسالی :

شاخص شدت خشکسالی پالمر:

مفهوم تامین وتقاضای رطوبت،اساس شاخص شدت خشکسالی پالمر1 راتشکیل می دهد.این شاخص یک سامانه هیدروکلیماتولوژی محور است.که یک مبنای منظم ومعیاری واحدرا برای شدت خشکسالی هواشناسی تعیین می کند .این شاخص دراصل یک شاخص رطوبی خاک است.که برپایه مقدیر ماهانه،محاسبه شده وسعی می کند مدت وشدت خشکسالی درازمدت را ارزیابی نماید. ولی مقیاس های روزانه وهفتگی نیز قابل استفاده هستند. یک شاخص بی بعد است که تقسیم به 11طبقه تقسیم می شود.شاخص خشکی پالمرنشانگرهردو شرایط خشکسالی (مقادیرمنفی)وشرایط ترسالی(مقادیرمثبت)است.شاخصی برای تعیین شرایط رطوبت هیدرولوژیک در درازمدت بود وبطور دقیق تری انعکاس دهنده ی شرایط آب های زیرزمینی وسطوح مخازن زیرزمینی است.

شاخص بارش استاندارد2:

شاخص SPI ،که توسط مک کی وهمکاران ارائه شده است.میانگین کمبودبارش دردوره های گوناگون رابصورت کمی بیان می کندspiیک شاخص خشکسالی است که اهمیت مقیاس های زمانی را در تحلیل های مربوط به تأمین آب وتقاضای مصرف حتی در طی زمستان نیزمشخص می سازد.وشاخصی بی بعد است مقادیر منفی نشانگرخشکسالی ومقادیر مثبت نشانگرشرایط ترسالی است.SPI قدرت تفکیک فضایی بهتری دارد،برای تحلیل خشکسالی افراطی وازدقت بالایی برخوردار است.

پایش خشکسالی:

علاقه به مطالعه خشکسالی ها درسطح جهان،سامانه ی پایش خشکسالی3 را بوجود آورد که یک سازمان فدرال ،ناحیه ای،ایالتی ومحلی درایالات متحده است.سعی درمتمرکزنمودن ارزیابی های خشکسالی هارادارد.پایش خشکسالی،ترکیبی از 6 شاخص خشکسالی پالمرتا شاخص های مرتبط با ارزیابی سلامتی ماهواره محورپوشش گیاهی در برمی گیرد.پایش خشکسالی فقط یک شاخص نیست بلکه نمایش فضایی از شرایط خشکسالی جاری درقالب یک شاخص است .پایش خشکسالی درقالب نقشه های هفتگی


خرید آنلاین